Formació a l’Ajuntament de Martorell

La Gemma Tadeo, d’Almena Cooperativa Feminista, ha estat aquests mesos desplaçant-se fins a Martorell per impartir una sèrie de formacions a tota la plantilla que, d’una manera o una altra, està vinculada amb la institució de la ciutat.

En concret, el que hem fet ha estat realitzar píndoles formatives sobre violències masclistes juntament amb les companyes d’Equilatera Cooperativa, equip que treballa per a la implementació del principi d’igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere a l’àmbit de les organitzacions. Un total de 150 persones de la plantilla han estat formades en assetjament sexual, per raó de sexe i LGBTI, des d’una perspectiva feminista.

La metodologia emprada ha consistit en realitzar treball en grups per explorar i analitzar el concepte d’assetjament, amb un enfocament específic en les diverses formes d’assetjament sexual relacionades amb el gènere i la identitat de gènere (LGTBI).

En una primera fase, els grups van centrar-se en comprendre i definir el concepte d’assetjament en les seves diverses manifestacions. Aquesta comprensió s’ha ampliat per incloure assetjament basat en el sexe i assetjament LGTBI, reconeixent la complexitat i les subtilitats que poden sorgir en aquest context.

Posteriorment, es va abordar de manera conjunta un cas concret d’assetjament, amb l’objectiu d’aplicar els coneixements adquirits i identificar les diferents tipologies d’assetjament presents en la situació estudiada. Aquest enfocament col·lectiu va permetre una anàlisi més holística del problema, incorporant perspectives diverses i explorant les dinàmiques de poder i control involucrades. En el transcurs d’aquest procés, els participants van identificar els mecanismes i les eines disponibles per abordar una situació d’assetjament.

 

En resum, la metodologia ha estat participativa i orientada a la comprensió profunda practica i vivencial de l’assetjament, amb un enfocament específic en les dimensions de gènere i LGTBI. L’abordatge col·lectiu del cas concret ha proporcionat als participants una visió integral de les complexitats d’aquesta problemàtica i ha equipat el grup amb eines pràctiques per enfrontar-se a situacions d’assetjament de manera informada i efectiva.

En total, s’han realitzat 4 sessions de 4 hores.

000