Formació estratègica en violències masclistes

Aquestes formacions s’adrecen a professionals que treballen territorialment i en xarxa dins dels diferents circuits de violències masclistes.

01 Marc legal i conceptual de les violències masclistes

Durada:  4 hores

Objectius

 • Conèixer els drets de les dones, adolescents i nenes a partir del marc normatiu fonamental (internacional, estatal i català)
 • Consensuar un marc conceptual de partida que permeti entendre les violències masclistes com un fenomen estructural que és conseqüència de les desigualtats i les discriminacions de gènere
 • Conèixer la prevalença de les violències masclistes i aprendre a consultar les principals fonts de dades
 • Entendre l’impacte i les conseqüències que tenen les violències masclistes en les persones que les pateixen i començar a aplicar el model ecològic com a eina d’anàlisi i intervenció

02 Model de treball en xarxa del Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra les violències masclistes

Durada:  4 hores

Objectius

 • Familiaritzar-se amb el Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra les violències masclistes i comprendre el seu potencial com a model d’intervenció coordinada a seguir
 • Reconèixer també les limitacions i mancances d’aquest protocol i les complementarietats necessàries per una bona aplicació territorial
 • Entendre els elements essencials per al treball en xarxa en violències masclistes, i les claus i metodologies per a l’aplicació territorial i local

03  Les estratègies de prevenció i conscienciació: reptes a nivell local

Durada:  4 hores

Objectius

 • Entendre el paper essencial de la prevenció i de la conscienciació en l’abordatge de les violències masclistes
 • Identificar els espais i les persones dins del municipi que poden fer prevenció
 • Adquirir competències per definir possibles accions preventives
 • Utilitzar la comunicació com una eina fonamental del municipi per a la implicació de la ciutadania

04  Aplicació del model de treball en xarxa al territori

Durada:  4 hores (aquest mòdul només es pot demanar si s’han fet els 3 mòduls anteriors)

Objectiu

 • Analitzar conjuntament les eines pròpies del territori, i dibuixar propostes per a la seva millora

05 La cessió de dades pròpia del treball en xarxa en violència masclista

Durada: 12 hores (en 3 sessions)

Objectius

 • Proporcionar eines per identificar situacions que requereixen un abordatge urgent
 • Ajudar a construir respostes en xarxa en funció de cada casuística relacionada amb les urgències, identificant el paper de cada un dels actors del circuit
 • Identificar les necessitats més importants que té el circuit del territori en relació amb l’abordatge urgent i apuntar estratègies per superar-les

06 L’abordatge en xarxa en situacions de violències masclistes urgents

Durada: 12 hores (en 3 sessions) 

Objectius

 • Proporcionar eines per identificar situacions que requereixen un abordatge urgent
 • Ajudar a construir respostes en xarxa en funció de cada casuística relacionada amb les urgències, identificant el paper de cada un dels actors del circuit
 • Identificar les necessitats més importants que té el circuit del territori en relació amb l’abordatge urgent i apuntar estratègies per superar-les
000