Guia per incorporar persones referents de gènere i de violències masclistes al sistema de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya

És un projecte que neix de la necessitat d’incorporar una perspectiva de gènere i de prevenció de les violències masclistes a la Justícia Juvenil que, com qualsevol altre àmbit de la societat, no està exempta dels prejudicis i estereotips que nodreixen les desigualtats. Concretament –tal com s’ha fet palès amb el procés participatiu d’elaboració de la guia– cal que es promogui a tota la institució una cultura no sexista i de rebuig a les violències masclistes, tant en el treball amb els i les joves com en les relacions de gènere dins dels equips.

Les violències masclistes travessen la institució de moltes formes, i un exemple d’això són les vivències de les noies que són al mateix temps infractores i víctimes. Sovint, però, no es disposa d’eines per detectar aquesta violència ni per abordar-la. També cal una perspectiva interseccional que permeti analitzar i intervenir en situacions de desigualtat des d’una aproximació complexa, que tingui en compte un ampli ventall d’eixos d’opressió (per exemple, la classe social, la racialització, la diversitat sexual i de gènere, la religió o la diversitat funcional, entre d’altres).

Per tot això, la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil ha promogut l’elaboració d’aquesta Guia per incorporar persones referents de gènere i de violències masclistes a la Justícia Juvenil, emmarcada en el Pla estratègic d’equitat de gènere 2019-2021 del Departament. La metodologia utilitzada per elaborar-la s’ha basat en recollir la diversitat de les veus que componen la Justícia Juvenil. Per això, s’ha plantejat des del principi com una metodologia participativa, en què s’han previst una sèrie d’espais que han promogut les aportacions d’un ampli ventall d’agents.

El resultat final és un document que ha de servir com a eina per implementar la figura de les persones referents de gènere i de violències masclistes a tots els contextos d’atenció i intervenció amb joves dins dels àmbits de la Justícia Juvenil. La guia presenta una anàlisi de reptes, oportunitats i necessitats d’incorporació d’aquesta figura, i dibuixa clarament quins hauran de ser el seu rol i funcions proposant estratègies d’implementació i seguiment concretes. Encara que sigui una guia construïda en el marc de la realitat molt específica de la Justícia Juvenil, és una eina que pot servir també per altres contextos similars.

Aquest document és només un primer pas, encara que imprescindible. Ara és necessari que la institució aposti per aquesta figura destinant-li tots els recursos econòmics i humans necessaris per a la seva implementació.

La guia ha estat promoguda per l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, com a recerca aplicada orientada a la implementació, dins del marc del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Any d’execució: 2019

000