Recomanacions per a la millora del lideratge del SOC en processos de recuperació ocupacionals de dones que viuen violències masclistes

Recomanacions per a la millora del lideratge del SOC en processos de recuperació ocupacionals de dones que viuen violències masclistes

Aquest treball, encarregat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), s’emmarca dins d’un projecte global de la institució per impulsar un model intern d’abordatge de les violències masclistes, que incorpori la perspectiva de gènere. Les recomanacions, per tant, tenen l’objectiu de millorar la política pública d’ocupació adreçada a les dones que viuen violències masclistes i millorar el lideratge del SOC en els processos de recuperació laboral d’aquestes dones.

L’abordatge de les violències masclistes no pot ser responsabilitat únicament dels serveis especialitzats en violències masclistes, sinó que ha de ser-ho del conjunt de serveis públics. En aquest sentit, el SOC té un paper fonamental en el treball amb dones que han viscut o viuen situacions de violències masclistes i necessiten trobar o millorar la seva feina per trencar les dependències econòmiques i millorar els processos de sortida i de recuperació. Per això, és essencial incorporar de forma transversal una perspectiva de gènere en les polítiques d’ocupació.

Aquestes recomanacions tenen un valor afegit perquè estan construïdes de forma participativa per més de 30 persones expertes en ocupació i violències masclistes, a partir d’espais d’anàlisi i reflexió. S’ha creat un grup intern del SOC amb les persones responsables de les diferents àrees de Polítiques Actives, i un grup extern de tècniques en inserció laboral que treballen sobretot en recursos públics. També s’han intercalat  entrevistes a persones expertes en política pública d’ocupació. Aquest plantejament ha promogut que les recomanacions resultants sigui percebudes com a pròpies per a persones clau del SOC, aplanant el terreny cap a la implementació. A més, la metodologia participativa també ha tingut una funció sensibilitzadora i didàctica interna, a la vegada que ha esdevingut una oportunitat de posar en pràctica el treball en equip i en xarxa.

Les propostes presentades s’organitzen entorn de quatre objectius generals de millora i vint-i-sis específics. A més, cada proposta d’objectiu s’acompanya d’un text explicatiu, que detalla necessitats i reptes identificats durant el procés participatiu. Al final del document hi ha també una taula resum amb totes les recomanacions.

Objectius Generals

  1. Incorporar la perspectiva de gènere i de violències masclistes a nivell estratègic.
  2. Millorar l’accés i seguiment de les dones que han viscut o viuen situacions de violències masclistes a la Cartera de Serveis.
  3. Millorar el treball de les entitats col·laboradores (entitats i ens locals) amb les dones que han viscut o viuen situacions de violències masclistes.
  4. Millorar la col·laboració de les empreses en els processos d’inserció laboral de les dones que han viscut o viuen situacions de violències masclistes.

Aquest projecte ha estat realitzat amb la col·laboració de Brots Consultoria Social.

Any d’execució: 2019

000